Strona główna » Rekrutacja
Wymagane dokumenty

Składanie dokumentów na studia stacjonarne II stopnia
rok akademicki 2024/2025

Dokumenty w rekrutacji podstawowej należy składać w dniach 25.07-30.07.2024.
Miejsce składania dokumentów: 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101, stanowiska przy sali B-2.
 

Godziny przyjmowania dokumentów

poniedziałek - wtorek | 9:00-14:00
środa | 12:00-17:00
czwartek - piątek | 9:00-14:00
 

Kandydat, posiadający dokumenty, uprawniające do podjęcia studiów, wydane na terenie Polski, w celu przyjęcia na dany kierunek studiów powinien złożyć w białej tekturowej teczce następujące dokumenty:

 1. Własnoręcznie podpisana ankieta osobowa, wygenerowana i wydrukowana z systemu IRK.
   
 2. Oryginał, oryginalny odpis lub odpis notarialny dyplomu ukończenia studiów wyższych (bez suplementu) wraz z informacją o skali ocen, obowiązującej na ukończonej uczelni (np. wyciąg z Regulaminu Studiów poświadczony przez uczelnię).

  Dopuszcza się możliwość załączenia oryginału lub odpisu notarialnego zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych, zawierającego ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie. Zaświadczenie musi zawierać informację o obowiującej na uczelni skali ocen. Z obowiązku dostarczenia informacji o skali ocen zwolnieni są absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego.
   
 3. W przypadku rekrutacji na kierunki, na których jednym z kryteriów kwalifikacyjnych jest średnia, kandydat składa oryginał lub odpis notarialny indeksu/karty przebiegu studiów/suplementu. Dopuszcza się możliwość załączenia oryginału zaświadczenia określającego wysokość średniej obliczonej zgodnie z § 11 ust. 1 i 2 uchwały nr 37/21 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 maja 2021 roku (wzór zaświadczenia w IRK). Ww. dokumenty muszą zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen. Z obowiązku dostarczenia informacji o skali ocen zwolnieni są absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego.

  W przypadku rekrutacji na kierunek Finanse i Rachunkowość kandydat składa oryginał lub odpis notarialny indeksu/karty przebiegu studiów/suplementu. Dopuszcza się możliwość załączenia oryginału zaświadczenia wykazu ocen z 6 przedmiotów (realizowanych na studiach wyższych: Finanse przedsiębiorstwa, Bankowość, Rachunkowość, Statystyka, Finanse publiczne, Język obcy) potwierdzonego przez właściwy Dziekanat (wzór zaświadczenia w IRK).

  Wyżej wymienione dokumenty muszą zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen. Z obowiązku dostarczenia informacji o skali ocen zwolnieni są absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego.
   
 4. W przypadku rekrutacji na kierunek Finance and Accounting kandydat składa oryginał lub odpis notarialny indeksu/karty przebiegu studiów/suplementu. Dopuszcza się możliwość załączenia oryginału zaświadczenia wykazu ocen z 8 przedmiotów (realizowanych na studiach wyższych: Analiza finansowa, Bankowość, Finanse przedsiębiorstw, Język obcy, Rachunkowość, Statystyka, Ekonomia, Mikroekonomia) potwierdzonego przez właściwy Dziekanat (wzór zaświadczenia w IRK).

  Wyżej wymienione dokumenty muszą zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen. Z obowiązku dostarczenia informacji o skali ocen zwolnieni są absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego.
   
 5. Kolorowa fotografia (podpisana z tyłu imieniem lub nazwiskiem) o wymiarze 35 mm x 45 mm (zdjęcie do dowodu lub paszportu).
   
 6. W przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – odpis notarialny jednego z dokumentów, uprawniających do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie, a w przypadku pozostałych cudzoziemców – odpis notarialny paszportu.  

Dokumenty mogą zostać dostarczone osobiście, przez osobę trzecią, a także nadesłane pocztą/kurierem (UWAGA - nie liczy się data stempla pocztowego a data wpływu dokumentów do komisji).
 

Jeśli Kandydat nie może osobiście złożyć dokumentów:
Do składania dokumentów przez osobę trzecią nie wymagamy upoważnienia.

Jeśli Kandydat nie może osobiście podpisać podania na studia lub wycofać złożonych dokumentów:
Do podpisania podania lub wycofania złożonych dokumentów należy upoważnić do tego osobę trzecią.

Osoba taka zobowiązana jest do przedłożenia Komisji Rekrutacyjnej pisemnego pełnomocnictwa z uwierzytelnionym notarialnie podpisem Kandydata (pelnomocnictwo.pdflub innego pełnomocnictwa notarialnego do wykonywania czynności związanych z procesem rekrutacji w UG oraz wylegitymowanie się dowodem osobistym lub paszportem.