Strona główna » Wydział
O wydziale
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot

Wydział Zarządzania jest jednym z 11 wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego i jednym z dwóch wydziałów zlokalizowanych w Sopocie.

Prowadzi 3 letnie studia licencjackie oraz 2 letnie studia magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studia podyplomowe. Łącznie na Wydziale Zarządzania kształci się około 4 tys. studentów, zdobywających nowoczesną wiedzę z zakresu: zarządzania, marketingu, inwestycji, informatyki, finansów, bankowości i ubezpieczeń, rachunkowości. Plan i program studiów są tak skonstruowane i w taki sposób aktualizowane, aby absolwent Wydziału Zarządzania łączył ogólną wiedzę z różnych dyscyplin ekonomicznych z dobrą znajomością wybranej przez siebie specjalności. Najlepsi studenci mają możliwość studiowania według indywidualnego toku studiów. Wydział Zarządzania posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału liczy: 8 profesorów tytularnych, 26 doktorów habilitowanych zatrudnionych na stanowisku profesora Uniwersytetu Gdańskiego, 90 doktorów zatrudnionych na stanowiskach adiunkta, 5 starszych wykładowców oraz 18 asystentów. Znaczna część kadry posiada praktyczne doświadczenie w kierowaniu i zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, pełni ważne funkcje w radach nadzorczych spółek, oraz w ciałach doradczych administracji centralnej i lokalnej.

Wydział współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi z zagranicy, w tym przede wszystkim z partnerami z Unii Europejskiej. Współpraca ta obejmuje zarówno działalność naukowo-badawczą, w którą włączeni są pracownicy Wydziału Zarządzania, jak i działalność dydaktyczną, z której korzystają studenci. Z każdym rokiem zwiększa się liczba studentów odbywających studia na uczelniach zagranicznych w ramach programu wymiany studenckiej Erasmus+.