Strona główna » Rekrutacja
Wymagane dokumenty

 

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA NA UG
 

Dokumenty w rekrutacji podstawowej należy składać w dniach 18.07.2024-23.07.2024
w białej teczce podpisanej drukowanymi literami imieniem i nazwiskiem
[Informacja z dn. 23.02.2024].

        Miejsce składania dokumentów: 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101, stanowiska przy sali B-2.
 

Składanie dokumentów odbywa się na Wydziale Zarządzania 
ul. Armii Krajowej 101, stanowiska przy sali B-2, 81-824 Sopot

poniedziałek - wtorek | 9:00-14:00
środa | 12:00-17:00
czwartek - piątek | 9:00-14:00

Dokumenty mogą zostać dostarczone osobiście, przez osobę trzecią, a także nadesłane pocztą/kurierem (uwaga - nie liczy się data stempla pocztowego a data wpływu dokumentów do komisji).

Jeśli Kandydat nie może osobiście złożyć dokumentów:
Do składania dokumentów przez osobę trzecią nie wymagamy upoważnienia.

Jeśli Kandydat nie może osobiście podpisać podania na studia lub wycofać złożonych dokumentów:
Do podpisania podania lub wycofania złożonych dokumentów należy upoważnić do tego osobę trzecią.

Osoba taka zobowiązana jest do przedłożenia Komisji Rekrutacyjnej pisemnego pełnomocnictwa z uwierzytelnionym notarialnie podpisem Kandydata (pelnomocnictwo.pdflub innego pełnomocnictwa notarialnego do wykonywania czynności związanych z procesem rekrutacji w UG oraz wylegitymowanie się dowodem osobistym lub paszportem.