Strona główna » Zakład Zarządzania Jakościa i Środowiskiem
Współpraca

Współpraca naukowa i dydaktyczna

Międzynarodowa – prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska:

·         Prof. John S. Oakland, European Centre for Business Excellence; Leeds University Business School, Wielka Brytania; cykliczna Konferencji „Quality and Its Aplications”; współtworzenie  “The SAGE Encyclopedia of Quality and the Service Economy”, Sage Publications Incorporations ";

·         Prof. Su Mi Dahlgaard-Park, Institute for Service Management, Lund University, Szwecja; cykliczna Konferencji „Quality and Its Aplications”; współtworzenie "Encyclopedia of Quality and the Service Economy" (SAGE Publishing);

·         Prof. Jens J. Dahlgaard, cykliczna Konferencja „Quality and Its Aplications”;  

·         Prof. Edgars Brekis, Latvia University, Riga, Faculty of Economics and Management;  wymiana doświadczeń dydaktycznych z zakresu narzędzi zarządzania jakością; staż ERASMUS LLP;

·         Prof. Baiba Savrina, Latvia University, Riga, Faculty of Economics and Management; prowadzenie badań naukowych, publikacje naukowe;

·         Prof. Tatiana Papiashvili, International Black Sea University, Gruzja; umowa dwustronna; współpraca naukowa, publikacje naukowe;

·         Prof. Jiri Plura oraz Jaroslav Nenadal;  VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Rapublika Czeska; prowadzenie badań naukowych,, publikacje naukowe;

·         Ecole Central de Lille (EC Lille), Laboratoire de Modelisation et de Management des Organisations, Francja; członkostwo w komisji doktorskiej  w międzynarodowym trybie COTUTELLE;  

·         Indeksowane czasopismo „Total Quality Management&Business Excellence”; Wydawnictwo Taylor&Francis; publikowanie i recenzowanie artykułów;

·         Indeksowane czasopismo “Baltic Journal of Management”, Wydawnictwo Emerald; recenzowanie publikacji;

·         Czasopismo IBSU Journal of Business, International Black Sea University, Gruzja; bieżące recenzowanie publikacji;

·         EURAM – European Academy of Management; członkostwo, recenzowanie publikacji; 

·         Latvia’s Econometricians Association (LEA); członkostwo;

·         International GlobalGAP Forum;

Krajowa – prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska:

 • Prof. PG dr hab. inż. Piotr Grudowski, Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska; wspólne badania, publikacje, współpraca w zakresie promowania młodej kadry naukowej, współorganizacja konferencji „Quality and Its Aplications”; grant NCN;
 • Prof. UP dr hab. Eugenia Czernyszewicz, Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; wspólne badania, publikacje;
 • Prof. dr hab. Katarzyna Szczepańska, Zakład Kwalitologii, Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska; wspólne badania, publikacje;
 • Dr hab. inż. Anna S. Tarczyńska, Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; wspólne badania, publikacje, staż naukowy;
 • COBRO - Centralny Ośrodek Badawczy Opakowań w Warszawie; prowadzenie badań i staż naukowy;
 • Biuro Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów, Warszawa; Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; COBRO – Centralny Ośrodek Badawczy Opakowań; Instytut Organizacji i Zarządzania, Politechnika Wrocławska; Zakład Ekonomii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński; Gospodarstwo Rolne Głowienke w Gdyni; Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Suprex Spółka z o.o. w Gdańsku; Fundusz Grantów Programu AgroSmak 2; Katedra Podstawowych Problemów Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; ekspertyzy i opinie;
 • Narodowe Centrum Nauki; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; recenzje wniosków grantowych;
 • Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; recenzje w postępowaniu habilitacyjnym i recenzje wydawnicze;
 • Wydawnictwo Difin; Wydawnictwo WNT; Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej; Wydawnictwo FRUG; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku; Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Wydawnictwo LeanQTeam; recenzowanie monografii;
 • Wydawnictwa czasopism: „Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie Politechniki Śląskiej”, „Problemy Jakości”, „Towaroznawcze Problemy Jakości”, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio EEE Horticultur”, „Polish Journal of Natural Sciences”, „Zeszyty Akademii Morskiej w Gdyni”, „Research on Enterprise in Modern Economy – Theory and Practice (REME)”, „Zarządzanie i Finanse”; recenzowanie publikacji;
 • Komitet Nauk Towaroznawczych Polskiej Akademii Nauk O/Poznań; członkostwo;
 • Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją o/Gdańsk; członkostwo;
 • Polskie Towarzystwo Technologów Żywności o/Gdynia; członkostwo;
 • Krajowa Izba Gospodarcza; Kapituła Polskiej Nagrody Jakości, członkostwo;
 • Krajowa Izba Gospodarcza; Komitet Normalizacji i Jakości Krajowej; członkostwo;
 • Naczelna Organizacja Techniczna w Gdańsku; Przewodnicząca Kapituły Pomorskiej Nagrody Jakości;
 • Grupa Robocza ds. opracowania i wdrożenia wieloletniego „Programu doskonalenia jakości w jednostkach wykonujących działalność leczniczą, dla których podmiotem tworzącym jest SWP” w ramach Regionalnego programu Strategicznego „Zdrowie dla Pomorzan”; ekspert;
 • Grupa Robocza „Przemysł i Rolnictwo” w ramach projektu: "INTIS. Integracja i Strategia. Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego na lata 2014-2030”; ekspert;
 • Komitet ds. Bezstronności przy Bureau Veritas Certification; członkostwo;
 • Bureau Veritas Certification; współpraca na rzecz studentów i zdobycia przez nich uprawnień auditora wewnętrznego ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 oraz BHP;
 • TUV Nord; ekspertyzy, szkolenia, projekt badawczo-rozwojowy; współpraca na rzecz studentów i możliwości odbycia przez nich staży;
 • Polish Six Sigma Academy; współpraca na rzecz studentów w ramach Konkursu Six Sigma ( uprawnienia Black Belt i Green Belt) i uprawień Yellow Six Sigma Belt;
 • Przedsiębiorstwo Flex; współpraca w zakresie organizacji cyklicznych wizyt studentów;
 • Przedsiębiorstwo Mercor; współpraca w zakresie projektu Experientia;
 • Jednostka doradcza LeanQteam; współpraca dotycząca zajęć i szkoleń dla studentów, z zakresu Lean management;