Strona główna » Zakład Zarządzania Jakościa i Środowiskiem
Badania naukowe i projekty

Badania, projekty naukowe i dydaktyczne realizowane przez

Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem obejmują następujące zagadnienia:

Jakość: 

Jakość wyrobów, ze szczególnym uwzględnieniem produktów żywnościowych

Jakość usług (w tym. m.in. medycznych, edukacyjnych, administracyjnych)

Koncepcje (np. TQM, Lean Management, Six Sigma, Kaizen) i systemy zarządzania jakością, w tym systemy branżowe

Modele doskonałości i samoocena

Metody i narzędzia zarządzania jakością

Koszty jakości

Normalizacja, certyfikacja, audit jakości

Ochrona środowiska:

Ekologia wyrobów i usług

Koncepcje i systemy zarządzania środowiskowego (w tym m.in. Green Lean, normy ISO serii 14000, EMAS)

Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej, w tym działalności inwestycyjnej

Rozwój zrównoważony i CSR

Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ)  i ekobilanse  

Audit środowiskowy

Rolnictwo ekologiczne i żywność ekologiczna

Wybrane zagadnienia towaroznawcze/marketingowe

Opakowalnictwo i znakowanie opakowań

Analiza sensoryczna

Logistyka i magazynowanie

Marketing opakowań

 

Projekty badawcze

prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska

 • Kierowanie zespołem badawczym w ramach projektu pt. „Usługi dobrze zaprojektowane”; Badanie pt. „Weryfikacja jakości usług świadczonych przez organizacje pozarządowe, uczelnie oraz instytucje otoczenia biznesu na rzecz studentów uczelni wyższych”; Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji - finansowany przez Program Erasmus+; nr projektu: 2015-2-PL01-KA347-017380; 2015-2016;
 • Kierowanie zespołem badawczym UG w ramach projektu pt. „Wdrożenie nowoczesnych modeli zarządzania jakością w Uniwersytecie Gdańskim (MODEL_UG)”; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV: Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.1: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni; nr umowy: UDA-POKL.04.01.01-00-056/11-00; 2013-2015;
 • Udział jako wykonawca w projekcie "PWP:Uniwersytet Jutra: Umiędzynarodowienie kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim poprzez współpracę z Uniwersytetem Houston-Downtown", którego celem jest wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Gdańskiego od roku akademickiego 2014/2015 poprzez adaptacje rozwiązań partnera amerykańskiego – Uniwersytetu Houston-Downtown w zakresie jakości kształcenia oraz dostosowania oferty edukacyjnej do wymogów międzynarodowego rynku pracy”; Zleceniodawca - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed; Zadanie nr 1: Modyfikacja programów studiów i sposobu kształcenia na wybranych kierunkach UG; 2014-2015;
 • Kierowanie zespołem badawczym w ramach projektu pt. „INNOpomorze – Innowacyjne Powiązania, edycja IV”; Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki; Działanie 8.2. Transfer wiedzy; Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw; nr projektu: POKL.08.02.01-22-001/14; Instytucja zarządzająca projektem: Innobaltica Sp. z o.o.; 2014;
 • Udział w międzynarodowym zespole pod kierunkiem profesor Su Mi Dahlgaard- Park z zajmującym się zebraniem, uporządkowaniem podstaw wiedzy na tematjakości i usług; Zebranie i zaprezentowanie materiału poświęconego dwóm zagadnieniom: „Services. Characteristics and Definitions” oraz „Mystery Shopping”; Efekt pracy zespołu: Su Mi Dahlgaard- Park (ed.), “The SAGE Encyclopedia of Quality and the Service Economy”, Sage Publications Incorporations 2015, p. 1-1008;
 • Główny wykonawca i kierowanie zespołem badawczym UG w projekcie pt. „Dorobek zarządzania jakością a kontekst prawny projakościowego zarządzania w polskim szkolnictwie wyższym. Sprzeczność czy harmonia” ; Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, projekt nr: NCN/2012/07/B/HS4/02929; 2013-2016;
 • Udział i kierowanie projektem pt. „Lean education”, jako przedstawiciel Uniwersytetu Gdańskiego; Instytucja prowadząca: Sustainable Performance Improvement Network, Fundacja FBE – For Business Excellence, Francja, Paryż; 2013-2014;
 • Udział w projekcie Observal-Net/EUCEN, finansowanym przez Komisję Europejską,Lifelong Learning Programme; Aplikacja: Six Sigma Competition at Faculty of Management of The University of Gdańsk in Sopot, Poland as the example of the Validation of Non?Formal Learning – the case study; 2013;
 • Kierowanie projektem pt. “Lean in education”; Źródło finansowania: Hedmark Fylkeskommune, Hamar, Norwegia; 2012-2013;
 • Udział w komisji międzynarodowej i recenzja pracy doktorskiej pt. Contribution à l’implantation de la méthode Lean Six Sigma dans les Petites et Moyennes Entreprises pour l’amélioration des proces sus (Metodyka Lean Six Sigma w doskonaleniu procesów w mach i średnich przedsiębiorstwach), autorstwa Ewy Leseure, przygotowanej w międzynarodowym trybie COTUTELLE; Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa oraz Ecole Central de Lille (EC Lille), Laboratoire de Modelisation et de Management des Organisations;
 • Kierowanie projektem badawczo-rozwojowym, finansowanym przez TÜV Nord Polska, pt. „GlobalGAP i jego zastosowanie”; Lata 2009 – 2012
 • Kierowanie projektem pt. „Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym. Kierunki rozwoju”; Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, projekt nr: R VII-01/11/2010; 2010;
 • Kierowanie projektem pt. „Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym”; Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, projekt nr: RVII-02/06/2008; 2007-2008;

dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska

 1. Projekt „Walcz o staż w firmie Flextronics” organizowanego przez Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania UG oraz Flextronics International Poland Sp. z o.o. (realizowany od roku akademickiego 2010/2011).
 2. Projekt finansowany w ramach badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców (2011): „Wykorzystanie narzędzi Lean w doskonaleniu działalności środowiskowej przedsiębiorstwa”. Nr projektu: 538-2115-0650-1.
 3. Projekt finansowany w ramach badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców (2012/2013): „Wykorzystanie narzędzi i technik zarządzania jakością w doskonaleniu działalności środowiskowej przedsiębiorstwa”.

Nr projektu: 538-2115-0834-12.

 1. Projekt Wykorzystanie narzędzi Green Lean w doskonaleniu proekologicznej działalności przedsiębiorstwa”, finansowany w ramach środków badawczych dla Młodego Doktora (2013 r.) w ramach projektu „Kształcimy najlepszych – kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów i akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego”, Komponentu „Wsparcie stypendialne i szkoleniowe dla doktorantów i młodych doktorów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IV, Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Projekt Narodowego Centrum Nauki - „Dorobek zarządzania jakością a kontekst prawny projakościowego zarządzania w polskim szkolnictwie wyższym. Sprzeczność czy harmonia?” Projekt badawczy finansowany z Narodowego Centrum Nauki (konkurs OPUS 4). NCN OPUS 4 nr pod kierownictwem prof. PG, dr hab. inż. Piotra Grudowskiego, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska. Dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska jest członkiem zespołu badawczego.
 3. Udział w zespole badawczym projektu „Usługi dobrze zaprojektowane” (nr projektu 2015-2-PL01-KA347-017380), realizowanego przez Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji, finansowanego ze środków Programu Erasmus Plus. Projekt realizowany był w okresie 03.08.2015-03.08.2016.