Strona główna » Zakład Zarządzania Jakościa i Środowiskiem
Publikacje

Prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska

Wykaz publikacji z lat 2006-2016

Autorskie monografie

 1. Wiśniewska M.Z., Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 1-356.
 2. Wiśniewska M.Z., Jakość usług medycznych. Instrumenty i modele, CeDeWu, Warszawa 2016, s. 1-300.

Współautorskie monografie

 1. M.Z. Wiśniewska, P. Grudowski, Zarządzanie jakością i innowacyjność w świetle doświadczeń organizacji Pomorza, Innobaltica, Gdańsk 2014, s. 1-154;
 2. Wiśniewska M., GlobalGAP. Podstawy, wymagania, wdrażanie i kontrola (z suplementem elektronicznym), ODDK, Gdańsk 2011, s. 1-128.
 3. M. Wiśniewska, E. Malinowska, Zarządzanie jakością żywności. Systemy. Koncepcje. Instrumenty, Difin, Warszawa 2011, s. 1-390.

Autorskie publikacje z listy A MNiSW, ze współczynnikiem Impact Factor

 1. M. Wiśniewska, Chemiczny terroryzm żywnościowy i metoda ChemCARVER+Shock, „Przemysł Chemiczny”, 2014, 1, 5-9; IF (2014): 0,399; 5-letni IF: 0,332
 2. M. Wiśniewska, (artykuł w formie recenzji), A management system based on standardized requirements as a factor in the growth and development of small and medium enterprises, „Argumenta Oeconomica” 2014, nr 2, s. 183-187; IF (2014): 0,133; 5-letni IF: 0,115

Współautorskie publikacje z listy A MNiSW, ze współczynnikiem Impact Factor

 1. M. Wiśniewska, P. Grudowski, High-quality academic teachers in business school. The case of The University of Gdańsk, Poland, „Total Quality Management&Business Excellence” 2015;  online version: http://dx.doi.org/10.1080/14783363.2015.1064766;
 2. M. Wiśniewska, A. Zamojska, Food safety culture assessment examplified by two companies, "Food. Science. Technology. Quality" 2015, nr 2, s.197-207; IF (2014): -; 5-letni IF: 0,295;
 3. M. Wiśniewska, K. Szczepańska, Quality management frameworks implementation in Polish local governments, "Total Quality Management&Business Excellence" 2014, Vol. 25, Iss. 3-4, s. 352-366;IF (2014): 1,323, 5-letni IF: 1,482;
 4. E. Czernyszewicz, M. Wiśniewska, Determinants of implementing systems of fruit quality in Poland,  "Food. Science. Technology. Quality" 2014, nr 3 (94), s. 190-205; IF (2014): -; 5-letni IF: 0,295;

Wykaz autorskich artykułów naukowych w czasopismach krajowych z listy B MNiSW:

 1. M. Z. Wiśniewska, Test personifikacji opakowania i jego zastosowanie, „Problemy Jakości” 2016, nr 3, s. 9-18.
 2. M. Wiśniewska, HACCP-based food defense systems, „Zarządzanie i Finanse” 2015, nr 2, 105-119;
 3. M. Wiśniewska, System jakości kształcenia wydziału Y w szkole wyższej X z perspektywy kryteriów modelu CAF, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” 2015, nr 39, s. 447-460;
 4. M. Wiśniewska, Innowacje marketingowe na przykładzie marki Absolut, "Marketing i Rynek" 2014, nr 4, 36-40;
 5. M. Wiśniewska, (Pozornie) dobrowolne schematy certyfikacji żywności, „Zarządzanie i Finanse” 2014, nr 1, s. 183-194;
 6. M. Wiśniewska, Terroryzm żywnościowy i tarcza żywności, „Przemysł Spożywczy” 2012, nr 7,s. 41-43;
 7. M. Wiśniewska, Żywność, życie i turystyka w stylu „slow”,Zarządzanie i Finanse” 2012, nr 3/2, s. 161-176;
 8. M. Wiśniewska, Wybór projektów Six Sigma i uwarunkowania ich skutecznego wdrożenia,„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2011, nr 172, s. 313-323;
 9. M. Wiśniewska, Żywność koszerna. Cz. 2., „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” 2010, nr 5, s. 32-34;
 10. M. Wiśniewska, Globalny system certyfikacji żywności FSSC 22000, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2010, nr 2/2, s. 17-22;
 11. M. Wiśniewska, Zielony marketing w przedsiębiorstwach spożywczych, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2010, nr 2/2, s.77-86.
 12. M. Wiśniewska, O żywności w inny sposób, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2010, 2/2,s. 225-234;
 13. M. Wiśniewska, Jakość usługi bankowej i jej wymiary, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2010, nr 4/2, s. 95-104;
 14. M. Wiśniewska, Wykorzystanie metody CARVPER+Shock do wstępnej oceny ryzyka powodziowego, „Współczesne Zarządzanie” 2010, nr 3, 62-71 ( + wersja anglojęzyczna)
 15. M. Wiśniewska, Rozpoznanie i zaspokojenie wymagań klienta z wykorzystaniem modelu KANO, „Problemy Jakości” 2010, nr 4, s. 6-10;
 16. M. Wiśniewska, GlobalGAP – standard jakości i bezpieczeństwa dla producentów żywności, „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” 2010, nr 54(9), s. 3-4.
 17. M. Wiśniewska, Programy promocji żywności i jej jakości w Polsce (1), „Problemy Jakości” 2009, nr 5, 30-35.
 18. M. Wiśniewska, Programy promocji żywności i jej jakości w Polsce (2), „Problemy Jakości” 2009, nr 6, s. 27-31.
 19. M. Wiśniewska, Jakość w czasach kryzysu,„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2009, nr 3 /2, s. 265-275;
 20. M. Wiśniewska, Żywność koszerna. Cz. 1., „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” 2009, nr 9, s. 11-12;
 21. M. Wiśniewska, System CARVER+Shock - systemowe narzędzie walki o bezpieczeństwo żywności w dobie zagrożenia bioterroryzmem, „Problemy Jakości” 2008, nr 6, s. 17-20;
 22. M. Wiśniewska, Total Quality Education w szkolnictwie wyższym. Cz. 2. Próba definicji i model wdrażania. Problemy Jakości, 2007, Nr 9, s. 13-22
 23. M. Wiśniewska, Total Quality Education w szkolnictwie wyższym. Cz. 1. Uwarunkowania wdrażania. Problemy Jakości, 2007, Nr 8, s. 8-18;
 24. M. Wiśniewska, House of Quality jako narzędzie planowania i rozwoju stanowiska pracy, „Problemy Jakości” 2006, Nr 6, s. 20-26
 25. M. Wiśniewska, Koncepcja Six sigma i korzyści z nią związane, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2006, nr 2, s. 231-237;
 26. M. Wiśniewska, EUREPGAP - standard jakości i bezpieczeństwa żywności na etapie produkcji pierwotnej. Droga do certyfikatu, „Problemy Jakości” 2006, nr 11, s. 19-23;
 27. M. Wiśniewska, EUREPGAP – standard jakości i bezpieczeństwa żywności na etapie produkcji pierwotnej. Dokumenty i wymagania, „Problemy Jakości”2006, nr 9, s. 13-16;

Współautorskie artykuły naukowe wydane w czasopismach bez współczynnika Impact Factor, z listy B MNiSW:

 1. M. Z. Wiśniewska, B. Šavri?a, Łotewski system kształtowania jakości życia i tożsamości kulinarnej, „Problemy Jakości” 2016 (por. Zał. 5);
 2. M. Z. Wiśniewska, M. Szupieńko, Innowacyjność Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni i jego lokatorów, „Problemy Jakości” 2016, nr 1, s. 2-9.
 3. M. Wiśniewska, S.A. Tarczyńska, T. Papiashvili, The quality of the entrepreneurial attitudes among the students of the Faculty of Management at the University of Gdańsk. The pilot study, “Zarządzanie  i Finanse” 2015, Nr 2, s. 121-132.
 4. P. Grudowski, M. Wiśniewska, E. Leseure,
 5. M. Wiśniewska, P. Grudowski, E. Konieczyńska,
 6. P. Grudowski, M. Wiśniewska, Six Sigma w małych i średnich przedsiębiorstwach. Puste hasło czy konieczność? „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research Papers of Wrocław University of Economics” 2015, nr 376, s. 301-312;
 7. M. Wiśniewska, P. Grudowski, Wybrane systemy służące bezpieczeństwu w łańcuchu dostaw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research Papers of Wrocław University of Economics” 2015, nr 376,  s. 405-415;
 8. M. Wiśniewska, P. Grudowski, Obrona żywności – konieczny element współczesnej strategii przedsiębiorstwa spożywczego, "Marketing i Rynek", 2014,  nr 5 (CD), s. 683-689;
 9. P. Grudowski, M. Wiśniewska, Dylematy reorientacji projakościowej w regulacjach dotyczących polskiego szkolnictwa wyższego, „Marketing i Rynek”, 2014, nr 5(CD), s. 786-792;
 10. M. Wiśniewska, E. Czernyszewicz, Polish Journal of Commodity Science", 2014, nr 1, s. 37-42;
 11. M. Wiśniewska, M. Szymańska-Brałkowska, G. Zieliński, Determinanty jakości usług edukacyjnych„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research Papers of Wrocław University of Economics”
 12. E. Malinowska, M. Wiśniewska, P. Grudowski, Pomiar jakości usług edukacyjnych z wykorzystaniem metody Kano, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research Papers of Wrocław University of Economics”
 13. M. Wiśniewska, A. Watoła, , "Zarządzanie Jakością" 2013, nr 2, s. 15-21;

Autorski udział w pracach zbiorowych:

 1. M. Wiśniewska, Metody oceny ryzyka zagrożeniem terrorystycznym na etapie produkcji podstawowej, [w:] E. Skrzypek, Zarządzanie ryzykiem i zmianami w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 233-242.
 2. M. Wiśniewska, Obrona żywności i plan obrony żywności [w:] T. Sikora, U. Balon (red.), Determinanty zarządzania jakością życia. Usługi i żywność, Wyd. Naukowe PTTŻ, Kraków 2012, s. 503-526;
 3. M. Wiśniewska, Integracja Metody Servqual i Modelu KANO na rzecz pomiaru jakości usługi edukacyjnej [w:] P. Grudowski (red.), Inżynieria jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i sektorze publicznym, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009, s. 72-77;
 4. M. Wiśniewska, Innowacyjność i jakość uniwersytetu w społeczeństwie wiedzy [w:] Z. Kłos (red.) TQM stymulatorem innowacyjności, Politechnika Poznańska, Poznań 2008, s. 429-436;
 5. M. Wiśniewska HACCP to za mało [w:] M. Wiśniewska, E. Malinowska (red.), Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym. Kierunki rozwoju, FRUG, Sopot 2008, s. 301-307;
 6. M. Wiśniewska, CSR, czyli nowa jakość biznesu na przykładzie doświadczeń w Polsce, [w:] J. Bieliński, M. Czerwińska (red.) Zarządzanie wartościąprzedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, FRUG, Sopot 2008, s. 528-539;
 7. M. Wiśniewska, E-learning jako składowa procesu dydaktycznego w szkole wyższej, [w:] S. Doroszewicz (red.), Jakość w dydaktyce i badaniach szkół wyższych, SGH, Warszawa 2007, s. 567-578;
 8. M. Wiśniewska, Total Quality Management i Knowledge Management – wzajemne relacje, [w:] M. Czerwińska (red.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Istota, pomiar i instrumenty wdrożenia; FRUG, Gdańsk 2007, s. 45-54;
 9. M. Wiśniewska, Wdrożenie modelu doskonałości EFQM – drogą do zwiększenia satysfakcji klienta i poprawy wyników finansowych firm, [w:] T. Sikora (red.), Klient w organizacji zarządzanej przez jakość, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006, s. 389 – 396;

Współautorski udział w pracach zbiorowych:

 1. M. Z. Wiśniewska, P. Grudowski, J. Pluřa, J. Nenadal, Kierunki działań projakościowych w obszarze szkolnictwa wyższego. Wybrane przykłady krajowe i zagraniczne , [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2016, s. 932-945;
 2. T. Papiashvili, M. Z. Wiśniewska, O??????????, ??????????????? ?? ???????? ???????????????????: C???????????? ?????? ??? ?????? ????? [w:] ?.?. ????????, ?.?. ????????, ?.?. ?????????????? (red.), ???????????? ????????? ? ???????? ?????????? ? ????????? ?????????????, ??????-????????????????? ???????? ???????, ????????? ? ?????, Moskwa 2015, s. 286-271;
 3. M. Wiśniewska, M. Muraczewska,
 4. M. Wiśniewska, P. Grudowski, The High Quality Business School Academic Teacher of The 21st Century - Polish Students' Perspective,[w:] New Challenges of Economic and Business Development, Faculty of Management and Economics, University of Latvia, Riga 2014, s. 431- 438;
 5. P. Grudowski, M. Wiśniewska, Assessment of Preparedness to Lean Six Sigma Projects in Small and Medium-Sized Enterprises, [w:] New Challenges of Economic and Business Development, Faculty of Management and Economics, University of Latvia, Riga 2014, s. 183-190;
 6. M. Wiśniewska, E. Konieczyńska, Świadomość pielęgniarek i praktyki dotyczących zdarzeń niepożądanych w świetle badań na przykładzie szpitala IKS, [w:] M. Wiśniewska, G. Zieliński (red.), Wielowymiarowe aspekty doskonalenia podmiotów leczniczych, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2014, s. 78-84;
 7. M. Wiśniewska, A. Świder, 5S Office na przykładzie firmy Y, [w:], A. Lis, G. Zieliński, M. Dąbek (red.),
 8. M. Wiśniewska, A. Muzolf, D. Meller, ;
 9. M. Wiśniewska, P. Grudowski, Standards for Quality Assurance in the European Higher Education Area versus Common Assessment Framework in education. Conflict or harmony, [w:], E. Skrzypek (red.), Knowledge, innovation and quality as factors of the success in the new economy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 249-260;
 10. M. Wiśniewska, P. Grudowski, E. Pillath,
 11. M. Wiśniewska, P. Bondarenko,
 12. M. Wiśniewska, P. Grudowski, Corporate Social Responsibility and Women's Enterpreneurship around the Mare Balticum, Baltic Sea Academy, Hamburg, 2013, s. 246-261;
 13. M. Wiśniewska, P. Grudowski,
 14. M. Wiśniewska, A. Muzolf, Zastosowanie metody HOSPOqual do pomiaru i oceny jakości usług zdrowotnych w szpitalu Y. Badania pilotażowe,  [w:]  J. Łopatowska, G. Zieliński, Uwarunkowania jakościowe, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2013, s. 99-114;
 15. E. Malinowska, M. Wiśniewska, Zastosowanie wybranych metod zarządzania jakością do oceny poziomu jakości usług gastronomicznych [w:] T. Sikora, U. Balon (red.), Determinanty zarządzania jakością życia. Usługi i żywność, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2012, s.192-219;
 16. M. Wiśniewska, E. Malinowska, Kryzys i zaufanie w przemyśle spożywczym – wybrane refleksje [w:] J. Żuchowski, R. Zieliński (red.), Zarządzanie jakością wybranych produktów i procesów, Wyd. Naukowe ITE – PIB, Radom 2012, s. 94-99;
 17. M. Wiśniewska, E. Konieczyńska, Metody oceny jakości usług medycznych [w:] R. Walkowiak, R. Lewandowski, Zarządzanie w ochronie zdrowia. Finanse i Zasoby Ludzkie, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Olsztyn 2011, s. 107-118;
 18. M. Wiśniewska, T. Gasiński, Zrównoważona działalność i wzrost zaangażowania społecznego na przykładzie Banku HSBC [w:] M. Bąk, P. Kulawczyk (red.) Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych, IBnDiPP w Warszawie, Warszawa 2009, s. 57-70;
 19. M. Wiśniewska, M. Juścikowski, Ocena funkcjonowania procesu produkcyjnego w ujęciu normy ISO 9001:2000 w opinii jego uczestników. Studium przypadku [w:] P. Grudowski (red.), Inżynieria jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i sektorze publicznym, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009, s. 295-300;
 20. M. Wiśniewska, S. Wołyniec, Dobre praktyki poprawy jakości wsparcia informatycznego biura konstrukcyjnego dla aplikacji typu CAD/PLM, [w:] P. Grudowski (red.), Inżynieria jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i sektorze publicznym, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009, s. 282-288;
 21. M. Wiśniewska, M. Szymańska-Brałkowska, EQFD – Environmental Quality Function Deployment [w:] P. Grudowski (red.), Inżynieria jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i sektorze publicznym, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009, s. 271-275;
 22. M. Wiśniewska, J. Stankiewicz, Próba analizy kosztów jakości w projektowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych branży telekomunikacyjnej – faza projektowania i planowania, [w:] P. Grudowski (red.), Inżynieria jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i sektorze publicznym, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009, s. 216-222;
 23. M. Wiśniewska, J. Nowoszyńska, Pozanormatywne nagrody i wyróżnienia jakości w placówkach opieki zdrowotnej – wybrane przykłady, [w:] P. Grudowski (red.), Inżynieria jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i sektorze publicznym, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009, s. 204-209;
 24. M. Wiśniewska, J. Stankiewicz, Innowacje technologiczne w średniej firmie jako źródło poprawy skuteczności przepływu informacji [w:] Z. Kłos (red.), TQM stymulatorem innowacyjności, Politechnika Poznańska, Poznań 2008, s. 437-444;
 25. M. Wiśniewska, E. Malinowska Produkty tradycyjne w województwie pomorskim na podstawie listy produktów tradycyjnych [w:] M. Wiśniewska, E. Malinowska (red.), Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym. Kierunki rozwoju, FRUG, Sopot 2008, s. 71-76;
 26. M. Wiśniewska, E. Malinowska, Determinanty jakości i bezpieczeństwa żywności w placówkach żywienia zbiorowego, [w:] P. Inżynieria jakości. Teoria, praktyka, dydaktyka, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2007, s. 187-193;
 27. M. Wiśniewska, M. Richert, Dynamika rozwoju i wdrażania systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym, [w:] P. Inżynieria jakości. Teoria, praktyka, dydaktyka, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007, s. 118-122.

Redakcja naukowa:

 1. M. Wiśniewska, P. Grudowski (red.), Jakość i jej zastosowania. Quality and its applications, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2016;
 2. M.Z. Wiśniewska (red.), Dobre praktyki kształcenia w świetle doświadczeń Uniwersytetu Gdańskiego. Analiza jakości kształcenia w ramach wdrożenia modelu zarządzania jakością,Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015;
 3. M. Wiśniewska, G. Zieliński (red.),
 4. M. Wiśniewska (red. numeru),„Zarządzanie i Finanse”, 2012, nr 3/1;
 5. M. Wiśniewska (red. numeru),„Zarządzanie i Finanse”, 2012, nr 3/2;
 6. M. Wiśniewska (red. numeru),„Zarządzanie i Finanse”, 2012, nr 3/3;
 7. M. Wiśniewska, E. Malinowska, M. Szymańska-Brałkowska (red. numeru), Jakość i bezpieczeństwo produktu oraz ochrona środowiska w sektorze rolno-spożywczym, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, Nr 2/1;
 8. M. Wiśniewska, E. Malinowska, M. Szymańska-Brałkowska (red. numeru), Doskonalenie produktu i przedsiębiorstwa na tle problemów towaroznawczych, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, Nr 2/2;
 9. M. Wiśniewska, E. Malinowska, M. Brałkowska-Szymańska (red.), Jakość, żywność, ekologia, FRUG, Gdańsk 2008.

 

dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska

Wykaz publikacji  z lat 2010-2016

Artykuły:

1. Wybrane japońskie techniki doskonalenia jakości w proekologicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Doskonalenie produktu i przedsiębiorstwa na tle problemów towaroznawczych, M. Wiśniewska, E. Malinowska, M. Szymańska-Brałkowska (red.), Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 2/2 2010, Sopot 2010, ss. 131-140. ISSN 1732-1565.

2. Bezpieczeństwo żywności w Polsce i UE, (E. Malinowska, M. Szymańska-Brałkowska), [w:] Jakość i bezpieczeństwo produktu oraz ochrona środowiska w sektorze rolno-spożywczym, M. Wiśniewska, E. Malinowska, M. Szymańska-Brałkowska (red.), Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 2/1 2010, Sopot 2010, ss. 19-27. ISSN 1732-1565.

3. Kryteria wyboru dostawców w doskonaleniu jakości relacji na przykładzie branży spożywczej województwa pomorskiego, (M. Szymańska-Brałkowska, G. Zieliński), [w:] Jakość i bezpieczeństwo produktu oraz ochrona środowiska w sektorze rolno-spożywczym, M. Wiśniewska, E. Malinowska, M. Szymańska-Brałkowska (red.), Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 2/1 2010, Sopot 2010, ss. 139-146. ISSN 1732-1565.

4. Identyfikacja oczekiwań pracowników jako element zarządzania jakością w zwiększaniu konkurencyjności podmiotów gospodarczych, (M. Szymańska-Brałkowska, G. Zieliński), [w:] Stymulowanie wzrostu konkurencyjności gospodarki w okresie wychodzenia z kryzysu, J. Pioch, J. Sadkowska (red.), Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 4/1 2010, Sopot 2010, ss. 63-72. ISSN 1732-1565.

5. Environmental Management In Germany, „Equilibrium”. Pismo poświęcone naukom ekonomicznym, nr 2(5) 2010, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009, ss.153-164. ISSN 1689-765X.

6. Czynniki satysfakcji młodych pracowników z zatrudnienia czasowego, (M. Szymańska-Brałkowska, G. Zieliński), [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstw, A. Antonowicz, P. Antonowicz, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 4/6 2011, Sopot 2011, ss. 377-387. ISSN 1732-1565.

7. Wykorzystanie metody Lean w doskonaleniu jakości usług medycznych, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą”, Nr 55, Bydgoszcz 2011, ss. 228-237. ISSN 1732-324X.

8. Implementation of Green Lean, (M. Szymańska-Brałkowska, M. Janków),“International Journal of Arts and Sciences”, Vol. 5, Nr 1, 2012, ss. 155-162, ISSN: 1944-6934.

9. Obszary projakościowe i prośrodowiskowe podlegające doskonaleniu w usługach gastronomicznych, G. Zieliński, M. Szymańska-Brałkowska, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, M. Wiśniewska (red.), nr 3, rok 10, część 1, wrzesień 2012, ss. 305-317, ISSN: 2084-5189.

10. Konsument wobec zagrożeń bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej, M. Szymańska-Brałkowska, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, M. Wiśniewska (red.), nr 3, rok 10, część 2, wrzesień 2012, ss. 84-93, ISSN: 2084-5189.

11. Czynniki wpływające na bezpieczeństwo zatrudnienia z perspektywy kobiet, M. Szymańska-Brałkowska, G. Zieliński, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, P. Antonowicz, J. Pioch (red.), nr 4, rok 10, część 1, październik 2012,  ss. 69-80 , ISSN: 2084-5189.

12. Zielone linie jako doskonalenie jakości usług gastronomicznych z uwzględnieniem orientacji na klienta, M. Szymańska-Brałkowska, G. Zieliński, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, M. Wiśniewska (red.), nr 3, rok 10, część 3, 2012, ISSN: 2084-5189.

13. Organic food in the aspect of food safety in Poland and in the European Union, M. Szymańska-Brałkowska, E. Malinowska, „Economic and Environmental Studies”, Vol.14, No.3 (31/2014), 313-327, Sept. 2014, ISSN paper version 1642-2597, ISSN electronic version 2081-8319.

14. Determinanty jakości usług edukacyjnych, M. Wiśniewska, M. Szymańska-Brałkowska, G. Zieliński G., „Usługi 2014.Wybrane uwarunkowania rozwoju usług”, M. Pluta-Olearnik, S. Wrona (red.), Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 354, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.

15. Oczekiwania interesariuszy usług edukacyjnych w ujęciu relacyjnym, G. Zieliński, P. Grudowski, M. Szymańska-Brałkowska, Usługi 2014. Sektor usług – uwarunkowania i tendencje rozwoju, R. Kłeczek, A. Pukas (red.), Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 353, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.

16. Green Lean in Services, (Szymańska-Brałkowska M., Zieliński G.), „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Vol.13, No. 2/2015, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.

17. Lean in the opinion of the employees of production company, (Malinowska E., Szymańska-Brałkowska M.), „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Vol.13, No. 2/2015, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.

Rozdziały w książkach:

1. EQFD – Environmental Quality Function Deployment, (M. Wiśniewska, M. Szymańska – Brałkowska), [w:] Inżynieria jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i sektorze publicznym, P. Grudowski, M. Dobrzyński, J. Preihs, P. Waszczur (red.), Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009, ss. 271-275. ISBN 978-83-88579-37-0.

2. Environmental Management In Germany, [w:], Contemporary Issues In Economy, Edited by A.P. Balcerzak, J. Boehlke, E. Rogalska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Odział w Toruniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2009, ss. 228-229. ISBN 978-83-231-2424-5.

3. Kaizen – metoda zwiększenia produktywności przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie jakością - Doskonalenie organizacji. Tom I, T. Sikora (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Jakością, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2010, ss. 603-613. ISBN 978-83-929209-4-6.

4. Determinanty socjologiczne w ocenie jakości życia (M. Szymańska-Brałkowska, G. Zieliński), [w:] Metodyczne aspekty modelowania i projektowania systemów gospodarczych. Jakość, ryzyko, aplikacje, L. Zawadzka, J. Łopatowska (red.), Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk  2010, ss. 121-136. ISBN 978-83-7348-330-9.

5. Ekologiczny Lean jako metoda doskonalenia działalności środowiskowej przedsiębiorstwa (M. Szymańska-Brałkowska), [w:] Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym – teoria i praktyka, M. Burchard-Dziubińska, A. Rzeńca (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, ss. 291-315. ISBN 978-83-7525-510-2.

6. Metodyka oceny poziomu jakości życia w obszarze społecznym na przykładzie województwa pomorskiego (M. Szymańska-Brałkowska, G. Zieliński), [w:] Wybrane aspekty doskonalenia organizacji, wyrobów i usług, M. Szymańska-Brałkowska, G. Zieliński (red.), Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2011, ss. 55-74. ISBN 978-83-7348-349-1.

7. Zastosowanie analizy ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego (M. Szymańska-Brałkowska, E. Malinowska), [w:] Wybrane aspekty doskonalenia procesów i zmian w zarządzaniu operacyjnym , J. Łopatowska, G. Zieliński (red.), Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk  2011, ISBN 978-83-7348-396-5.

8. Zarządzanie środowiskowe jako droga do doskonalenia działalności proekologicznej na przykładzie wybranych przedsiębiorstw ze Szwecji, (M. Szymańska-Brałkowska, E. Malinowska), [w:] Wybrane aspekty doskonalenia procesów i zmian w zarządzaniu operacyjnym, J. Łopatowska, G. Zieliński (red.), Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk  2011, ISBN 978-83-7348-396-5.

9. Możliwości doskonalenia w zarządzaniu jakościowym i środowiskowym w podmiotach gospodarczych, (M. Szymańska-Brałkowska, G. Zieliński), [w:] Wybrane aspekty doskonalenia procesów i zmian w zarządzaniu operacyjnym, J. Łopatowska, G. Zieliński (red.), Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk  2011, ISBN 978-83-7348-396-5.

10. Interdyscyplinarny projekt integracji środowisk oraz wymiany wiedzy w obszarach produkcji, jakości oraz zarządzania środowiskowego, (M. Szymańska-Brałkowska, G. Zieliński), [w:] Koncepcje, metody i narzędzia wspomagające zarządzanie operacyjne – wybrane zagadnienia, G. Zieliński M. Szymańska-Brałkowska (red.), Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-7348-519-8, ss. 117-129.

11. Korzyści ekonomiczne i ekologiczne podejścia Green Lean na przykładzie wybranych przedsiębiorstw produkcyjnych, M. Szymańska-Brałkowska, [w:] Systemy, procesy, narzędzia, L. Zawadzka, G. Zieliński (red.), Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-7348-516-7, ss. 113-122.

Książki pod redakcją:

 1. Jakość i bezpieczeństwo produktu oraz ochrona środowiska w sektorze rolno-spożywczym, M. Wiśniewska, E. Malinowska, M. Szymańska-Brałkowska (red.), Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 2/1 2010, Sopot 2010, ss. 459. ISSN 1732-1565.
 2. Doskonalenie produktu i przedsiębiorstwa na tle problemów towaroznawczych, M. Wiśniewska, E. Malinowska, M. Szymańska-Brałkowska (red.), Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 2/2 2010, Sopot 2010, ss. 298. ISSN 1732-1565.
 3. Jakość i produktywność w doskonaleniu podmiotów gospodarczych, M. Szymańska-Brałkowska, G. Zieliński (red.), Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2011. ISBN 978-83-7348-348-4.
 4. Wybrane aspekty doskonalenia organizacji, wyrobów i usług, M. Szymańska-Brałkowska, G. Zieliński (red.), Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2011. ISBN 978-83-7348-349-1.
 5. Wielowymiarowe aspekty doskonalenia jakości usług turystycznych, G. Zieliński M. Szymańska-Brałkowska (red.), Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-7348-521-1.
 6. Koncepcje, metody i narzędzia wspomagające zarządzanie operacyjne – wybrane zagadnienia, G. Zieliński M. Szymańska-Brałkowska (red.), Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-7348-519-8.
 7. Wielowymiarowe ujęcie działań projakościowych w usługach i wytwarzaniu, G. Zieliński M. Szymańska-Brałkowska (red.), Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-7348-520-4.