Strona główna » Zakład Zarządzania Jakościa i Środowiskiem
O nas
Zakład Zrównoważonego Rozwoju i Nauk o Jakości
ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
(+48 58) 523 14 62
09/12

Polityka Jakości Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

 

Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem działający w ramach Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, mając na względzie dobro i rozwój Studentów, w tym Studentów specjalności Zarządzanie Jakością i Środowiskiem, dokłada wszelkich starań na rzecz stałego doskonalenia oferty i jakości świadczonych usług edukacyjnych oraz prowadzonej działalności naukowo-badawczej.

Podstawowym celem naszej działalności jest gromadzenie i pogłębianie wiedzy z zakresu zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz towaroznawstwa ogólnego, a następnie przekazywanie tej wiedzy w postaci różnych form zajęć, w tym wykładów do wyboru, adresowanych do studentów studiów I, II i III stopnia oraz Słuchaczy studiów podyplomowych. 

Biorąc pod uwagę obowiązujące i powszechnie zaakceptowane postanowienia zawarte w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego, ogólną strategię rozwoju Wydziału Zarządzania i Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw oraz Regulamin Studiów dokładamy wszelkich starań na rzecz wzrostu satysfakcji Studentów, poprzez:

  • zapewnienie Im dostępu do aktualnej i uzupełnianej na bieżąco wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu przedmiotów znajdujących się w ofercie Zakładu,
  • stałe poszerzanie i doskonalenie oferty dydaktycznej Zakładu,
  • stałe i bieżące podnoszenie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności pracowników Zakładu,
  • utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia,
  • stały kontakt pracowników Zakładu z praktyką gospodarczą oraz ośrodkami naukowo-badawczymi, w kraju i za granicą,
  • kształtowanie wśród Studentów świadomości i postawy projakościowej oraz proekologicznej,
  • pełne, osobiste zaangażowanie i niesienie pomocy Studentom w zdobywaniu wiedzy niezbędnej dla ich rozwoju.

 

Powyższe postanowienia są znane i respektowane przez wszystkich pracowników Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem, a ich realizacja przebiega w atmosferze wzajemnej życzliwości i współpracy pomiędzy Władzami Wydziału, Studentami, Nauczycielami akademickimi, Pracownikami administracyjnymi oraz innymi stronami zainteresowanymi działalnością naszego Zakładu.

 

Sopot, dn. 25.03.2014

 

Prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska,

Kierownik Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem