Strona główna » Katedra Ekonometrii
Badania naukowe i projekty

Pracownicy Katedry Ekonometrii prowadzą badania naukowe dotyczące:

 • efektywności rynków finansowych i ich mikrostruktury,
 • wyceny aktywów,
 • prognozowania stóp zwrotu z instrumentów finansowych i ich zmienności,
 • pomiaru ryzyka inwestowania w różne klasy aktywów,
 • funkcjonowania instytucji wspólnego inwestowania,
 • struktury terminowej stóp procentowych,
 • dynamiki kursów walutowych,
 • wyceny długu,
 • parytetu siły nabywczej,
 • pomiaru międzynarodowej mobilności kapitału,
 • modelowania wzrostu gospodarczego,
 • modelowania wzrostu i rozwoju regionalnego, w tym kapitału terytorialnego regionów.


Projekty edukacyjne i granty badawcze realizowane przez pracowników Katedry Ekonometrii:

2020-2024

Czynniki wpływające na wybór środków transportu przez turystów w dziesięciu europejskich stolicach (NCN 2021/41/B/HS4/00123, 2022-2024)
Kierownik: prof. UG dr hab. P. Zientara, członkowie zespołu: prof. UG dr hab. A. Zamojska, dr M. Jażdżewska-Gutta

Digital Silk Road jako sieć powiązań technologicznych między Chinami a Europą w ramach łańcuchów wartości; dążenie do win-win czy decoupling? (NCN 2021/43/B/HS4/01079, 2022-2024)
Kierownik: prof. UEP dr hab. E. Cieślik, członkowie zespołu: prof. UG dr hab. A. Zamojska

Dochodowość i wypłaty dywidendy banków Europy Środkowo-Wschodniej a stabilność struktur zarządczych i akcjonariatu (NCN 2018/30/E/HS4/00766, 2019-2023)
Kierownik: dr D. Skała (Uniwersytet Szczeciński), członkowie zespołu: dr U. Mrzygłód, dr A. Rudawska, dr S. Nowak, mgr J. Rachuba, mgr K. Kwiatkowska

Efekty mnożnikowe przestrzeni morskiej (NCN 2018/31/B/HS4/03890, 2019-2023)
Kierownik: prof. dr hab. J. Zaucha, członkowie zespołu: prof. UG dr hab. D. Ciołek, dr Z. Mogiła, dr J.M. Kwiatkowski

Ekonomiczne, społeczne i geopolityczne uwarunkowania ruchu granicznego - podstawy dla modelowania i prognozowania na przykładzie Polski (BORDER-TRAF). Projekt realizowany przez IGiPZ PAN w ramach grantu badawczego NCN 2016/21/B/HS4/03019, 2017-2021
Kierownik: prof. dr hab. T. Komornicki (IGiPZ PAN), członkowie zespołu: prof. UG dr hab. D. Ciołek, dr R. Wiśniewski, mgr. B. Szejgiec-Kolenda

Współpraca na rzecz innowacji w zakresie dobrych praktyk dydaktycznych w dziedzinie ekonomii i nauk o zarządzaniu (PICEM – Partnership for Innovation of Exact Supporting Courses in Economics and Management Study Programmes) (Erasmus+ Cooperation for innovation and the exchange of good practices, grant no. 2020-1-CZ01-KA203-078472, 2020-2023)
Kierownik: dr S. Nowak, członkowie zespołu: prof. UG dr hab. A. Zamojska, prof. UG dr hab. E. Wycinka, dr A. Gierusz-Matkowska

2015-2019

Ocena dokładności reguł klasyfikacji transakcji: porównanie wyników dla giełd w Pradze, Warszawie i Budapeszcie (NCN 2018/02/X/HS4/02034, 2018-2019)
Osoba realizująca działanie: dr S. Nowak

Zjawisko wygładzania dywidend na wschodzących giełdach papierów wartościowych: występowanie i determinanty (NCN 2014/15/D/HS4/01220, 2015-2019)
Kierownik: dr U. Mrzygłód, członkowie zespołu: mgr J.M. Kwiatkowski, dr M. Mosionek-Schweda, dr S. Nowak

Intensywność presji konkurencyjnej a zachowania innowacyjne przedsiębiorstw (NCN 2017/25/B/HS4/00162, 2018-2021)
Kierownik: prof. UG dr hab. Tomasz Brodzicki, członkowie zespołu: prof. UG dr hab. D. Ciołek, prof. UG A. Golejewska, dr A. Zabłocka-Abi Yaghi, dr J.M. Kwiatkowski, mgr T. Tomaszewski

Innowacyjny model społeczno-ekonomicznych korzyści i kosztów w projektach infrastrukturalnych MISKK (NCBiR 2015, IS-2/88, 2015-2017)
Kierownik: prof. UG dr hab. A. Zamojska, członkowie zespołu: prof. UG dr hab. J. Gwizdała, dr M. Glamowski, dr S. Susmarski, prof. UG dr hab. R. Bęben, dr J. Próchniak, dr M. Chmielewski, dr M. Ossowski

Analiza handlu zagranicznego Polski w świetle najnowszych koncepcji teoretycznych. Implikacje dla polityki gospodarczej w dobie kryzysu (NCN 2012/05/B/HS4/04209, 2013-2015)
Kierownik: prof. UG dr hab. K. Gawlikowska-Hueckel, członkowie zespołu: prof. UG dr hab. S. Umiński, dr hab. S. Majkowska, dr T. Brodzicki, dr D. Ciołek, dr T. Jurkiewicz

Kategoria spójność terytorialna w polityce spójności. Implikacje dla wzrostu gospodarczego
(NCN 2012/05/B/HS4/04212, 2013-2015) 
Kierownik: prof. UG dr hab. J. Zaucha, członkowie zespołu: prof. dr hab. J. Szlachta, prof. dr hab. T. Komornicki, prof. dr hab. J. Zaleski, dr T. Brodzicki, dr D. Ciołek, dr Z. Mogiła

2010-2014

Grant w ramach projektu finansowanego przez NBP p.t. „Determinanty rentowności obligacji skarbowych Polski i wybranych krajów europejskich w latach 2005-2012” (2014)
Kierownik: prof. UG dr hab. A. Zamojska, członkowie zespołu: dr U. Mrzygłód, dr L. Kujawski

Grant indywidualny w ramach projektu „Symulacja wyceny przedsiębiorstwa typu Start Up” (UDA POKL nr  04.02.00-00-126/11-00, 2013)
Kierownik: prof. UG dr hab. A. Zamojska

Nadzór korporacyjny w krajach rozwijających się – porównanie wybranych elementów i ocena systemów Corporate Governance na tle wiodących państw wysokorozwiniętych (NCN N N115 359340, 2011-2014)
Kierownik: prof. dr hab. M. Jerzemowska, członkowie zespołu: prof. UG dr hab. A. Zamojska, dr A. Golec

Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego (NCN 1635/B/H03/2011/40; 2011-2013)
Kierownik: prof. dr hab. J. Szlachta, członkowie zespołu: prof. UG dr hab. K. Gawlikowska-Hueckel, prof. UG dr hab. J. Zaucha, prof. dr hab. inż. T. Parteka, dr T. Brodzicki, dr D. Ciołek

Identyfikacja klastrów przemysłowych w Polsce. Próba oceny ich efektów ekonomicznych. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego (1649/B/H03/2010/38; N N114 164938; 2010-2012)
Kierownik: dr T. Brodzicki, członkowie zespołu: dr D. Ciołek, dr hab. M. Koszarek, dr J. Kuczewska, dr L. Kujawski, dr M. Tarkowski

Struktura terminowa stóp LIBOR (2922/B/H03/2010/38; 2010-2012)
Kierownik: prof. UG dr hab. P. Miłobędzki, wykonawca: mgr M. Blangiewicz

2005-2009

Dylemat Feldsteina - Horioki, czy ekonometria przeczy teorii ekonomii? (2792/B/H03/2008/35; N111 279235; 2009-2010)
Kierownik: prof. dr hab. K. Strzała

Wpływ zmian w lokalizacji przemysłu i usług w Polsce na konkurencyjność polskich regionów w warunkach integracji europejskiej (0916/H03/2006/30; 2006-2009)
Kierownik: prof. dr hab. A. Zielińska-Głębocka, członkowie zespołu: prof. UG dr hab. K. Gawlikowska-Hueckel, dr T. Brodzicki, dr D. Ciołek, dr J. Kuczewska; dr A. Golejewska

Struktura terminowa stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce
(0804/H03/2006/31; N111 007 31/0804; 2006-2008)
Kierownik: prof. UG dr hab. P. Miłobędzki, wykonawca: mgr M. Blangiewicz

Konwergencja krajów w okresie transformacji do Unii Europejskiej (0200/H02/2003/25 - grant promotorski; 2003-2005) 
Kierownik: prof. dr hab. K. Strzała, wykonawca: mgr D. Ciołek